PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti spoločnosti SHAMIRA spol. s r.o., so sídlom Masaryková 16, 080 01  Prešov, IČO: 36 483 036, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 13854/P (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „SHAMIRA“) vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle § 15 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Vaše osobné údaje si vážime a pristupujeme k nim profesionálne a citlivo. Spoločnosť SHAMIRA preto vykonáva svoje činnosti s dôrazom na trvalý záväzok k ochrane osobných údajov identifikovaných, resp. identifikovateľných fyzických osôb.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom je spoločnosť SHAMIRA spol. s r.o., so sídlom Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO: 36 483 036, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 13854/P.

V zmysle Predpisov na ochranu osobných údajov SHAMIRA vystupuje v pozícii prevádzkovateľa, je teda spoločnosťou, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu alebo týkajúcu sa problematiky ochrany osobných údajov, môžete sa nás obrátiť na nasledovných kontaktných údajoch:
Korešpondenčná adresa:           Masaryková 16, 080 01 Prešov
Kontaktné údaje:                         [email protected], 0517722327

Účel a právny základ spracovania osobných údajov:

 • Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, obec/mesto pobytu, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, firma,  SHAMIRA spracúva za účelom spracovania elektronickej registrácie (prihlášky) účastníka ako dotknutej osoby a organizácie prevádzkovateľa a komunikácie s účastníkmi ohľadom marketingovej komunikácie.

Spoločnosť SHAMIRA spracúva Vaše osobné údaje v uvedenom rozsahu na vymedzený účel na základe Vami udeleného súhlasu.

Prosím vezmite na vedomie, že vyplnením registračného formulára (elektronickej prihlášky) a vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami dávate Prevádzkovateľovi dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, mesto, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, na vyššie uvedený účel.

V prípade neposkytnutia vyššie uvedeného súhlasu a osobných údajov potrebných pre prihlásenie sa (a tým súhlasu s ich spracovaním) nie je možné zabezpečiť Vašu registráciu. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné Vás riadne zaevidovať ako registranta a poskytnúť Vám bližšie informácie a organizačné detaily o marketingových akciách.

 • Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mesto, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, prevádzkovateľ spracúva i za účelom zasielania pozvánok na marketingové podujatia organizované prevádzkovateľom, ako aj zasielania newsletterov a alertov, prieskumov alebo inej priamej marketingovej komunikácie týkajúcej sa rôznych služieb a produktov, ktoré spoločnosť SHAMIRA poskytuje.

Spoločnosť SHAMIRA spracúva uvedené osobné údaje na tento účel na základe Vami udeleného súhlasu.

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a jeho neposkytnutie nemá za následok nemožnosť účasti na marketingových akciách. V prípade, ak nám však tento súhlas neudelíte, nebudete od nás dostávať newslettre, alerty, prieskumy alebo iné formy priamej marketingovej komunikácie týkajúcej sa našich služieb.

 • Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií a videozáznamov, týkajúce sa osoby účastníka alebo jeho prejavov osobnej povahy v súvislosti s Vašou účasťou na marketingových akciách, SHAMIRA spracúva za účelom ich získania (vyhotovenia) a použitia, a to formou ich postúpenia partnerom marketingových akcií z dôvodu zdokladovania konania marketingových akcií a formou ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti SHAMIRA za účelom propagácie Prevádzkovateľa. Fotografie a videozáznamy sú spracovávané tiež pre prípad vedenia daňovej kontroly, v rámci ktorej je potrebné preukázať, že Podujatie sa uskutočnilo ako predpoklad splnenia zákonnej podmienky pre uplatnenie daňových nárokov spoločnosti SHAMIRA, opravy účtovných dokladov, prípadne iných právnych nárokov spoločnosti podľa osobitných právnych predpisov na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa spočívajúcich v preukazovaní plnenia zákonných povinností.

Vezmite prosím na vedomie, že svojim pohybom v zreteľne označenom priestore snímanom označeným fotografom/kameramanom vyjadrujete súhlas s týmto spracúvaním osobných údajov. V prípade nesúhlasu máte možnosť vyhnúť sa snímanému priestoru, prípadne kedykoľvek účinne namietať proti vyhotovovaniu obrazového/obrazovo-zvukového záznamu mojej osoby. V tomto prípade bude Vaša podobizeň anonymizovaná.

Spoločnosť spracúva vyššie uvedené osobné údaje na vyššie uvedený účel na právnom základe Vami udeleného súhlasu vyjadreného pri registrácii na Podujatí alebo pohybom v snímanej oblasti a zároveň na základe oprávnených záujmov SHAMIRA spočívajúcich v plnení zákonných povinností na úseku daňovej kontroly a preukazovaní oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov poskytnutých  Partnermi podujatia.

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a jeho neposkytnutie nemá za následok nemožnosť účasti účastníka na marketingových akciách, iba nevyhotovenie, resp. anonymizáciu fotografií a videozáznamov účastníka z Podujatia a  poskytnutie výlučne anonymizovaných záznamov sponzorom marketingových akcií, daňovým kontrolórom či iným osobám vykonávajúcim kontrolu voči Prevádzkovateľovi a ich nezverejnenie na webovej stránke spoločnosti SHAMIRA (pokiaľ to bude prakticky možné).

 • Poučenie o právach dotknutej osoby:

Riadne a zákonné spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je pre spoločnosť SHAMIRA dôležité a zabezpečenie ochrany osobných údajov je našou významnou prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete ako dotknutá osoba uplatniť u Prevádzkovateľa nasledujúce práva:

 • právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov,
 • právo na prístup k Vašim osobným údajom,
 • právo na opravu Vašich osobných údajov,
 • právo na výmaz,
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov,
 • právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo odvolať kedykoľvek svoj súhlas.

Tieto práva dotknutej osoby však nie sú absolútne a možno im vyhovieť len v situácii, keď sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky.

Právo na informácie a právo na prístup.
Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od SHAMIRA potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje alebo nie, a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a nasledovným informáciám. SHAMIRA Vám poskytne v rámci odpovede na Vašu žiadosť informácie obsahujúce najmä:

 • zoznam účelov spracúvania osobných údajov;
 • zoznam kategórii dotknutých osobných údajov;
 • zoznam príjemcov alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie (ak existujú);
 • predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov, ak je možné ju určiť, inak kritériá na jej určenie;
 • informáciu o existencii práva dotknutej osoby požadovať od SHAMIRA opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo informáciu o existencii práva dotknutej osoby namietať proti takémuto spracúvaniu zo strany SHAMIRA;
 • informáciu o existencii práva podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR;
 • údaje o zdroji, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
 • v prípade, ak sa používa v podmienkach SHAMIRA, aj informáciu o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;
 • v prípade, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, aj informácie o prijatých primeraných zárukách a týchto prenosoch.

SHAMIRA Vám na základe osobitnej žiadosti poskytne bezodplatne aj kópiu osobných údajov, ktoré sa o Vás spracúvajú v elektronickej podobe.

SHAMIRA môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu. 
Máte právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od SHAMIRA, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne, neúplné a neaktuálne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, prípadne so zreteľom na účely spracúvania doplnili neúplné osobné údaje na základe Vami poskytnutého doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz. 
V niektorých prípadoch vymedzených v Predpisoch na ochranu osobných údajov sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej písomnej žiadosti vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože naša spoločnosť môže mať povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo oprávnený záujem na ďalšom spracovaní Vašich osobných údajov. Sme však povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje žiadny iný právny základ pre ďalšie spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na účely oprávnených záujmov SHAMIRA alebo tretej osoby vrátane namietania proti profilovaniu; v tomto prípade SHAMIRA nesmie ďalej spracúvať osobné údaje tejto dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne (bez právneho základu);
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť uložená v práve Európskej únie alebo v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Ak došlo k zverejneniu Vašich údajov a doručili ste nám žiadosť o výmaz, ktorej bolo vyhovené, vymažeme Vaše zverejnené osobné údaje. SHAMIRA so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení vyvinie primerané úsilie, prijme primerané opatrenia vrátane technických opatrení a informuje iných prevádzkovateľov vykonávajúcich spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, že ste ako dotknutá osoba výslovne žiadali, aby boli zmazané všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie alebo repliky (ktoré boli zo strany SHAMIRA zverejnené a vymazané).

Vašu žiadosť o výmaz sme oprávnení odmietnuť, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z práva Európskej únie alebo z právneho poriadku Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania.
Máte právo na to, aby SHAMIRA obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ nastane niektorá z uvedených situácií:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho SHAMIRA overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • SHAMIRA už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu nevyhnutnému na účely oprávnených záujmov SHAMIRA a/alebo tretích osôb alebo voči spracúvaniu nevyhnutnému na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, vrátane namietania proti profilovaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane SHAMIRA prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sme obmedzili spracúvanie osobných údajov v zmysle niektorého z predošlých bodov, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania spracúvame len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, či z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

V primeranom čase pred tým, ako zrušíme obmedzenie spracúvania, Vám o tom zašleme informáciu.

Právo na prenosnosť údajov.
Máte právo získať od SHAMIRA výlučne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli (napr. pri vyplnení formulára), v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje, resp. žiadať o prenos ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienky, že SHAMIRA vykonáva spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, pokiaľ je to technicky možné a nebránia tomu iné zákonné alebo významné prekážky.

Uplatňovaním práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz podľa Predpisov na ochranu osobných údajov.

SHAMIRA je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by takýto prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných alebo nie sú splnené zákonné podmienky na realizáciu práva na prenos.

Právo namietať.
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu prostredníctvom uplatnenia práva namietať. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu (v prípade, ak by dochádzalo k vykonávaniu týchto spracovateľských operácií).

Prosím vezmite na vedomie, že v prípade ak sú splnené zákonné podmienky uvedené v Predpisoch na ochranu osobných údajov ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať:

 • z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov nevyhnutnému na účely oprávnených záujmov SHAMIRA a/alebo tretích osôb alebo voči spracúvaniu nevyhnutnému na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, ktoré sa Vás týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto právnych základoch. SHAMIRA nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ak  nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely;
 • proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu priameho marketingu, v prípade vznesenia námietky, Vaše osobné údaje na tento účel nebudeme ďalej spracúvať.

Právo odvolať súhlas. Akým spôsobom môžete súhlas odvolať?
V prípade, keď spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, nakoľko poskytnutie súhlasu je plne dobrovoľné.

Vyššie uvedený súhlas je možné kedykoľvek odvolať úplne alebo sčasti, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 • zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu na adresu [email protected] alebo
 • zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu spoločnosti SHAMIRA, so sídlom Masaryková 16, 080 01 Prešov alebo
 • vyjadrením svojho nesúhlasu počas telefonického rozhovoru so spoločnosťou SHAMIRA alebo
 • jednoduchým prejavením tohto svojho nesúhlasu od kliknutím linku na príslušnom mieste v obchodnom oznámení.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán.
V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.

Kedy bude vybavená Vaša žiadosť?
Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa Predpisov na ochranu osobných údajov Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle SHAMIRA (napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).
Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby doručená SHAMIRA bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa Predpisov na ochranu osobných údajov je bezplatné.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

 • Zdroj osobných údajov:

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás alebo od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať. Tieto osobné údaje uvádzate ako dotknutá osoba v objednávkach zasielaných SHAMIRA, v prihláškach na akcie SHAMIRA alebo ich SHAMIRA môže odvodiť z iných údajov, ktorými o Vás disponujeme.

 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre SHAMIRA hlavne vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo iné služby, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely, či marketingové agentúry, ktoré nám pomáhajú s prípravou jednotlivých podujatí. Okrem toho, Vaše osobné údaje ako účastníkov Podujatia budú poskytnuté partnerom Podujatia za účelom zdokladovania priebehu Podujatia a preukázania použitia získaných finančných prostriedkov najmä vo forme zoznamu účastníkov a vyhotovenej fotodokumentácie.

Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú interní zamestnanci a externí spolupracovníci SHAMIRA a partneri Podujatia.

 • Prenos  osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje, ktoré SHAMIRA získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny/mimo EÚ.
Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie. Avšak pri používaní služieb Mail Chimp od The Rocket Science Group LLC d/b/a a Office 365 od spoločnosti Microsoft Inc. môže dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA, ktoré majú vo všeobecnosti postavenie tretej krajiny nezabezpečujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú však tieto cezhraničné prenosy zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, takže prenosy majú podľa rozhodnutia Európskej komisie povahu cezhraničných prenosov do tretej krajiny, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. O „Privacy Shield“ sa môžete dozvedieť tu: https://www.privacyshield.gov/welcome. Okrem toho spoločnosť Microsoft Inc. zabezpečila pre cloudové služby aj inkorporovanie tzv. štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú v súlade s príslušným rozhodnutím Európskej komisie.

 • Doba spracovania osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú spracúvané počas 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby a/alebo do podania námietky podľa článku 21 ods. 2 a 3 GDPR. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov je potrebný súhlas. Vyššie uvedené osobné údaje účastníkov sú spracúvané po dobu trvania Podujatia a všetkých ostatných povolených prepojených účelov. To znamená, že ak sa osobné údaje používajú na dva účely, budeme ich uchovávať až do uplynutia posledného obdobia; ale prestaneme ich používať na účel s kratším obdobím, ak dané obdobie už uplynulo.

Zabezpečíme výmaz Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

 • boli naplnené všetky účely spracúvania, na ktoré dal účastník súhlas (ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby), účely spracúvania stanovené právnymi predpismi, prípadne ostatné účely spracúvania,
 • dotknutá osoba svoj súhlas odvolala alebo uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený (ak sa aplikuje),
 • bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti,
 • boli vysporiadané všetky práva a povinnosti medzi účastníkom a SHAMIRA,

a súčasne zanikli všetky povinnosti SHAMIRA stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov účastníka (najmä na účely archivácie vo verejnom záujme, a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

 

Partneri:
Kenny’ s 
Monari 
Frank Walder
Domenica 
Benso 
Zerres


Bianca 
Via Appia 
Via Appia Due 
Texhal 
Yvon
Rabe
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram